Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Euro Mouldings en op alle overeenkomsten gesloten tussen Euro Mouldings en haar afnemers. Indien de algemene voorwaarden onderdeel zijn geworden van een overeenkomst tussen Euro Mouldings en de koper, gelden de algemene voorwaarden ook voor latere overeenkomsten/orders tussen partijen, zulks voor zover deze betrekking hebben op soortgelijke producten.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk afgewezen en zullen derhalve op aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in het eerste lid geen toepassing vinden.

 

2. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

De aanbiedingen van Euro Mouldings zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding expliciet anders staat vermeld.
Een overeenkomst komt tussen partijen pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de een door de afnemer geplaatste order. Door de afnemer gedane bestellingen zijn onherroepelijk.

3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief btw, andere belastingen of heffingen, in- en uitvoerrechten, accijnzen.
3.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren onvoorzien met 5 % of meer wijzigen, zoals, doch niet uitsluitend, stijging van inkoopprijzen, lonen, vervoerskosten en/of energiekosten, is Euro Mouldings gerechtigd, onder het verstrekken
van een deugdelijke onderbouwing van de prijswijziging(en), de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, waarna koper gehouden zal zijn deze aangepaste prijs te voldoen.

 

4. CONFORMITEIT

4.1 Het door Euro Mouldings te leveren product dient uitsluitend te beantwoorden aan de door partijen overeengekomen (technische) specificatie. In geen geval garandeert Euro Mouldings dat het product geschikt is voor de concrete door koper gewenste toepassing van het product.
4.2 Voor zover in de overeenkomst geen specificatie met maximale toleranties is opgenomen van de eisen waaraan het door Euro Mouldings te leveren product dient te voldoen, geldt dat mededelingen aangaande het vulvolume en gewicht van het te leveren product slechts gemiddelde waarden weer- geven. Afwijkingen binnen redelijke toleranties die bij de productie onvermijdelijk ontstaan leiden niet tot non-conformiteit.
4.3 Mededelingen over gebruiksmogelijkheden van het product zijn vrijblijvend. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het product rust uitsluitend op de afnemer van het product, behoudens voor zover een specifiek gebruik van het product in de overeenkomst is opgenomen.
4.4 Euro Mouldings beveelt aan het product, zowel leeg als in gevulde toestand vrij van weersinvloeden op te slaan c.q. te bewaren. In het bijzonder waarschuwt Euro Mouldings voor invloed van UV-straling door de zon.

 

5. LEVERING EN RISICO-OVERGANG

5.1 Alle leveringen geschieden, behoudens voor zover expliciet anders is overeengekomen, Ex Works (Incoterm 2010).
5.2 Ingeval van levering overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, gaat het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het product over op het moment waarop het product door de vervoerder in ontvangst wordt genomen. In alle overige gevallen gaat het risico over op het moment van aankomst op de overeengekomen plaats van levering.
5.3 Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, worden levertermijnen en/of levertijden slechts als bij benadering opgegeven en zijn deze derhalve niet bindend. Indien een bij benadering opgegeven levertermijn niet wordt gehaald, geraakt Euro Mouldings pas in verzuim, na door de koper schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en na afloop van een in de ingebrekestelling voor levering gestelde nadere termijn van tenminste twee weken is verstreken.
5.4 Plaats van uitvoering van de overeenkomst van alle verplichtingen van partijen voortvloeiende uit een gesloten overeenkomst is Nijverdal.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Euro Mouldings behoudt zich het eigendom aan het geleverde product voor totdat de daarvoor gefactureerde koopprijs volledig is voldaan.
6.2 In geval de koper is gevestigd in een land waarin het verlengd eigendomsvoorbehoud of het uitgebreid eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan worden overeengekomen, wordt een dergelijk eigendomsvoorbehoud tussen partijen geacht te zijn overeengekomen. Met een verlengd eigendomsvoorbehoud wordt bedoeld, een beding dat ertoe strekt dat, in geval van verwerking van het product door koper in een ander product (bijvoorbeeld door het afvullen van het product), het eigendomsvoorbehoud ook rust op het nieuw ontstane product. Met het uitgebreid eigendomsvoorbehoud wordt bedoeld, een beding dat ertoe strekt dat het eigendomsvoorbehoud op het geleverde product niet alleen rust op het niet betaalde product, maar op alle geleverde producten totdat alle opeisbare facturen voor alle geleverde producten zijn voldaan.

 

7. ONDERZOEKSPLICHT KOPER

7.1 Koper dient het product binnen vijf werkdagen na aflevering op conformiteit te onderzoeken. Indien koper niet voldoet aan deze onderzoeksplicht, wordt koper geacht het geleverde product als deugdelijk te hebben aanvaard en leidt zulks derhalve tot verlies van alle rechten gebaseerd op non-conformiteit, behoudens voor zover een deugdelijk onderzoek van het geleverde product de non-conformiteit niet aan het licht had gebracht.
7.2 Onderdeel van het vereiste onderzoek dient in elk geval te zijn het middels een relevante steekproef per geleverde batch controleren van het product. Daarbij onderzoekt de koper of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde product overeenstemt met hetgeen tussen partijen werd overeengekomen.

 

8. KLACHTPLICHT, GELEGENHEID TOT BEOORDELING VAN DE KLACHT

8.1 Indien het onderzoek als bedoeld in het vorige artikel een geval van non-conformiteit aan het licht brengt, dient koper daarvan aan Euro Mouldings binnen drie werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk mededeling te doen, op straffe van verlies van al haar rechten voortvloeiende uit de geconstateerde non-conformiteit.
In geval van later ontdekte onzichtbare gebreken loopt de termijn vanaf de dag van ontdekking van het gebrek.
8.2 Koper stelt Euro Mouldings op eerste verzoek terstond in de gelegenheid de klacht te onder- zoeken.

 

9. BETALING, BETALINGSTERMIJN EN VERREKENING

9.1 Behoudens voor zover anders overeengekomen, geldt voor de betaling van voor de levering
van het product door Euro Mouldings verzonden facturen een betalingstermijn van 30 dagen. Overschrijding van de betalingstermijn leidt van rechtswege tot verzuim van koper. Indien koper deze betalingstermijn niet stipt nakomt, behoudt Euro Mouldings zich het recht voor deze betalingstermijn eenzijdig te wijzigen en zo nodig voor toekomstige leveringen vooruitbetaling of andere vormen van zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien op grond van andere omstandigheden Euro Mouldings gerechtvaardigde twijfel kan ontlenen dat koper in haar betalingsverplichting zal tekortschieten.
9.2 In geval van overschrijding van de betalingstermijn, is koper, zonder verdere ingebrekestelling, over het volledige factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand.
9.3 Door koper gedane betalingen strekken eerst ter dekking van verschuldigde kosten, daarna ter afdoening van verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de oudste verschuldigde factuur, zelfs indien koper bij betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

10. VERREKENING EN OPSCHORTING

10.1 Het beroep op verrekening door koper is ten aanzien van door Euro Moulings voor de levering van het product verzonden facturen uitgesloten, behoudens voor zover de vordering van koper in rechte (met gezag van gewijsde) is vastgesteld, dan wel deze door Euro Mouldings is erkend.
10.2 Het opschorten van de betaling van een opeisbare factuur van Euro Mouldings in verband
met enige door koper gestelde tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst anders dan de overeenkomst waarop de betreffende factuur betrekking heeft, is, behoudens door Euro Mouldings verleende schriftelijke toestemming, niet toegestaan.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 In geval van niet-nakoming van een contractuele hoofd- en/of nevenverplichting door Euro Mouldings die zijn oorsprong vindt in eigen opzet dan wel bewuste roekeloosheid, dan wel in opzet of bewuste roekeloosheid van met haar leiding belaste medewerkers, is Euro Mouldings aansprakelijk voor de daaruit voor koper voortvloeiende directe schade. In alle overige gevallen is aansprakelijkheid voor directe schade, voortvloeiend uit de niet-nakoming als bedoeld in de vorige volzin, beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan tweemaal de bruto factuurwaarde van het product en/of levering waardoor of in verband waarmee de schade is ontstaan. Indien Euro Mouldings voor een bepaalde schade verzekerd is, is de aansprakelijkheid voor deze schade, behalve op basis van het bepaalde in de voorgaande twee volzinnen, in elk geval beperkt tot het door deze verzekering in het concrete geval gedekte bedrag.
11.2 Iedere aansprakelijkheid van Euro Mouldings voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, personenschade, zaakschade, goodwill, immateriƫle schade, hoe dan ook veroorzaakt, is uitgesloten, behoudens in geval deze berust op opzet of grove schuld aan de zijde van met haar leiding belaste medewerkers.

 

12. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle aanbiedingen van Euro Mouldings en overeenkomsten tussen Euro Mouldings en koper is het Nederlands recht van toepassing met inbegrip van het Weens Koopverdrag.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de uitsluitend bevoegde rechter te Utrecht. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, is Euro Mouldings bevoegd een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de vestigingsplaats van koper.

 

13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is, dan wel onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden integraal van toepassing. Partijen zullen in voorkomende gevallen met elkaar in overleg treden teneinde de onverbindende bepaling van deze algemene voorwaarden te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de onverbindende bepaling benadert.
13.2 Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bepalend.