Privacyverklaring Euro Mouldings BV

Euro Mouldings BV (hierna genoemd EuroMouldings) vindt uw privacy belangrijk. Wij doen er dan ook alles aan uw privacy te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

 

Uitleg van een aantal termen

 

PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken en gegevens over iemands ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of gezondheid.

 

BETROKKENE

Degene van wie de persoonsgegevens zijn. Binnen EuroMouldings gaat het dan, in beginsel, over persoonsgegevens van klanten, leveranciers, medewerkers en sollicitanten.

 

VERWERKEN

Elke handeling die wordt uitgevoerd met persoonsgegevens, van verzamelen tot vastleggen, bewaren, bijwerken, opvragen, raadplegen, doorzenden, verspreiden, gebruiken en vernietigen.

 

VERWERKER

De persoon of organisatie aan wie EuroMouldings de verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld een ICT-leverancier of administratiekantoor.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van EuroMouldings gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een verwerkingsregister. Bij elke verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

 

 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

 

De basisregel is dat EuroMouldings zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. We verwerken alleen die persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, nooit meer. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten EuroMouldings verstrekt.

 

 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

 

EuroMouldings bewaart uw persoonsgegevens op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 

Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door EuroMouldings gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van EuroMouldings;
 5. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht;
 6. Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke of ontractuele verplichtingen;
 7. Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van EuroMouldings;
 9. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 10. Het doen uitvoeren van de accountantscontrole;
 11. Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

 

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

 

EuroMouldings verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer:

 • Daarvoor een overeenkomst met u is afgesloten;
 • Eén van de wettelijke grondslagen geldt;
 • U (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven voor de verwerking;
 • Er sprake is van een gerechtvaardigd belang van EuroMouldings of een derde.

 

VOOR SOLLICITANTEN EUROMOULDINGS

Indien u bij ons solliciteert, geeft u toestemming dat we uw brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens binnen een maand verwijderd indien u niet voor een functie bij EuroMouldings in aanmerking komt. Wanneer we uw brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we u daarvoor apart om toestemming.

 

VOOR MEDEWERKERS EUROMOULDINGS

Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens vastleggen, om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

 

Gerechtsvaardigde belangen EuroMouldings

 

Voor de hiervoor als 4; 7; 8; 9 en 10 genummerde doeleinden beroept EuroMouldings zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van EuroMouldings bestaat in die gevallen uit:

 • (Direct) Marketingdoeleinden;
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van EuroMouldings;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n) (Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi);
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.
   

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vind u verderop in deze verklaring.

 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 

HET DOORGEVEN EN ONTVANGEN VAN GEGEVENS BUITEN EUROMOULDINGS

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, vindt uitwisseling van gegevens uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of wanneer EuroMouldings hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 

VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR DERDEN

In sommige gevallen worden persoonsgegevens door derden verwerkt, bijvoorbeeld in het geval van softwareleveranciers. In die gevallen blijft EuroMouldings verantwoordelijk voor het veilig omgaan met de gegevens. EuroMouldings heeft met dergelijke leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin zij duidelijke afspraken heeft gemaakt hoe deze leveranciers met uw persoonsgegevens moeten omgaan.

 

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK

EuroMouldings zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

 

Website en cookies

 

EuroMouldings gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan EuroMouldings.

 

BEZOEKERSSTATISTIEKEN

Als u de website van EuroMouldings bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. EuroMouldings is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. EuroMouldings maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.

 

LINKS

Op de website van EuroMouldings staan links naar websites van andere organisaties. EuroMouldings is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. EuroMouldings is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website.

 

GEBRUIK GEGEVENS

De gegevens of sollicitatie die u invult op onze website, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. De gegevens die u op onze website achter laat, worden uitsluitend gebruikt om uw identiteit als aanvrager vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

 

SOCIALE MEDIA BUTTONS

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt. Met cookies wordt er informatie verzameld over uw bezoek aan onze website, inclusief de pagina’s die u bekijkt, links waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt.

Wij gebruiken cookies om 2 redenen:

 1. Het garanderen van een goede werking van onze website. Zo passen wij de
  website aan op basis van het apparaat waarmee u de website bezoekt, voor een gebruikersvriendelijke werking. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk voor een goede werking van de website.
 2. Verbeteren van de website; Via cookies komen wij erachter welke pagina’s bekeken worden en hoe lang u op de website verblijft. Met deze kennis kan EuroMouldings beter beoordelen hoe de website gebruikt wordt en hoe deze verbeterd kan worden voor een betere gebruikerservaring.
   

De website van EuroMouldings maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies; Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website, een voorbeeld hiervan is de zoekfunctie.
 • Analytische cookies; Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Om de privacy van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beschermen, wordt uw IP-adres gemaskeerd.
 • Google Maps; Deze cookies zijn noodzakelijk voor het bekijken van de landkaart en haar functionaliteiten en de routebeschrijving naar onze locatie.

 

INSTELLINGEN AANPASSEN

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

 

 

Bewaren van persoonsgegevens

 

EuroMouldings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

EuroMouldings heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatig gebruik. Wij hebben daarvoor diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens EuroMouldings toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. EuroMouldings verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

 

Responsible disclosure

 

EuroMouldings besteedt veel zorg aan de beveiliging van haar digitale systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat zich daarin een zwakke plek bevindt. Vindt u zo’n zwakke plek, dan horen wij dat graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Daardoor kunnen wij de privacy van onze cliënten en medewerkers beter beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar gm@euromouldings.com;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is ‘opgelost’;
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven het volgende:

 • Wij reageren binnen 2 weken op uw melding. U krijgt van ons een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij ondernemen geen juridische stappen aangaande uw melding, mits u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet met derden.
 • Wij houden u op de hoogte van de status van de kwetsbaarheid.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven ernaar om alle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen. Wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

 

Uw privacyrechten

 

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

 

INZAGERECHT

U heeft het recht de door EuroMouldings verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 

CORRECTIE- EN VERWIJDERINGSRECHT

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 

RECHT VAN BEZWAAR

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.                     

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van EuroMouldings dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Hetzelfde geldt voor bezwaar tegen soortgelijke verwerkingen. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

 

RECHT OP BEPERKING

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat EuroMouldings de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien EuroMouldings de gegevens niet langer nodig heeft, terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht om de door u aan EuroMouldings verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

 

 

Intrekken van toestemming

 

Voor de gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming heeft u op elk moment het recht deze toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Een belangrijke uitzondering is dat toestemming die u geeft voor opname van bijvoorbeeld een portretfoto bij een interview of deelname aan bijvoorbeeld een bedrijfsfilm niet ingetrokken kan worden.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

 

Uitoefening van de rechten

 

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos, behalve bij misbruik. U kunt gebruik maken van uw rechten door contact op te nemen met EuroMouldings via mailadres gm@euromouldings.com.

 

 

Termijnen

 

Wij zullen uw vragen en verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Wanneer de beantwoording van uw vraag of verzoek meer tijd kost, dan zullen wij u daar binnen een maand over informeren.

 

 

Controleren identiteit

 

Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, zullen wij –zo nodig- controleren wie u bent. In voorkomend geval zullen wij u vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen . Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde persoon verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Na vaststelling wordt de kopie direct vernietigd. Wij adviseren u uw pasfoto en Burgerservicenummer op de kopie af te schermen.

 

 

Individuele afweging bij ieder verzoek

 

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wanneer wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we u daarover uiteraard gemotiveerd informeren. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Een dergelijk bezwaar zullen wij altijd honoreren.

 

 

Klachten

 

Wanneer u van mening bent dat EuroMouldings niet juist omgaat met uw gegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Uw klacht kunt u richten aan mailadres gm@euromouldings.com.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

 

 

Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met EuroMouldings via mailadres gm@euromouldings.com.